Czy grunty i masy ziemne mogą być traktowane jako odpady?

Zgodnie z prawem masy ziemne oraz grunty mogą być traktowane jako odpady, o ile są wykorzystane na terenie innym, aniżeli obszar, na którym zostały wydobyte. Jakie jeszcze aspekty w przypadku mas ziemnych są kluczowe oraz o czym trzeba pamiętać przy rozporządzaniu nimi?


Wykorzystanie mas ziemnych w stanie naturalnym

Zgodnie z prawem, wykorzystanie wydobytej ziemi pozyskanej w skutek przeprowadzania robót budowlanych i jej ponowne wykorzystanie na tym samym terenie sprawia, że wówczas nie jest ona traktowana jako odpad. Jeśli jednak dojdzie do jej przetransportowania na teren innej inwestycji, wówczas postrzegana jest jako pozostałość i wymaga odpowiedniego zagospodarowania. 

Jeśli więc grunty i masy ziemne są odpadami, wówczas konieczne jest właściwe postępowanie z nimi i prawidłowe zagospodarowanie tak, aby nie został nałożony obowiązek ich usunięcia.


Obowiązki po stronie właściciela gruntu

Jeśli grunty i masy ziemne zostaną przewiezione na teren osoby trzeciej, wówczas na właścicielu ciąży obowiązek ustalenia, jakie dokładnie odpady zostały dostarczone oraz w jakiej ilości. Niezbędne jest też potwierdzenie takiego przewozu, dzięki odpowiednim dokumentom. Zazwyczaj jest to umowa, ale również karta przekazania odpadu.

W przeciwnym razie może dojść do rozpoczęcia postępowania administracyjnego, w efekcie nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami. W związku z takim postępowaniem najczęściej może mieć miejsce konieczność usunięcia gruntów oraz mas ziemnych. Decyzja zazwyczaj wydawana jest z urzędu, w drodze decyzji wójta.


Odpady, które można odzyskiwać na potrzeby własne

Warto pamiętać również o tym, że odpady, które można przyjmować (zgodnie z powyższymi zasadami), to nie tylko gleba oraz masy ziemne, ale również:

  • odpady betonowe z remontów i rozbiórek,
  • gruz ceglany,
  • odpady ze zmieszanego betonu, gruzu oraz innych materiałów ceramicznych.

Jak widać w przypadku gruntów oraz mas ziemnych, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, by obchodzić się z nimi we właściwy sposób, aby uniknąć ewentualnych problemów i konieczności usunięcia z danego terenu. W przypadku zanieczyszczenia gruntu oraz mas ziemnych istnieje możliwość na ich ponowne zagospodarowanie dzięki procesowi rekultywacji polegającemu na oczyszczeniu gleby z toksyn, oraz przywróceniu równowagi biologicznej.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.